Β. υrra kuj des! Nëse ρar.tnerja juaj e bën këtë gjë gjαtë marr ë.dhënies, diçka e tm errshme fshίhet pas…!!

Një studim i fundit tregon se nëse femrat bëjnë një gjest në shtrat, atëherë ato janë të prirura më shumë për të tr.adhtuar, shkruan Shkodranews.

Por, për çfarë bëhet fjalë? Lidhet me org.azm ën…Studimi i pu blikuar së fundmi në revistën “Archives of S.ex ual Behavior”

tregon se femrat që rregullisht sim ulojnë org.azëm gjatë marr ëdhënies kanë më pak gjasa të jenë besnikë.Gjatë studimit u pyetën 138 femra dhe 121 burra.

Gjetjet ishin se, sa më shumë një femër është sht irur se ka përjetuar or.ga zëm, aq më shumë ka gjasa që ajo

të ketë tra.d htuar në të kaluarën dhe ka më shumë gjasë që ajo të tra.dh tojë përsëri në të ardhmen.

80 e përqind femrave pranuan se janë sht irur sikur kanë kaluar në or gazëm zbu loi doktoresha Tammy Nelson konk luzionet e studimit.

Dr Nelson tha se shumica e grave nuk do të arrijnë mak simumin nga se ksi pen etrues.

Ajo tha: “Shumica e grave kanë nevojë për st imulim të drejt përdrejtë klitoral për diku nga shtatë deri në 45 minuta”.