December 1, 2023
Lajme

AΙfred Cako jep ραrashikimin: Nuk e dini ju cfare do te ndodhe 30 ditet e αrdhshme..!?

K onspiracionisti Alfred Cako, i shte i ftuar në ru brikën “Rrethi Katror” në “E Diell”.

Cako paras hikoi sipas tij se çfarë do të ndodhë në Botë për 30 ditët e ardhshme. Fillimisht sipas Cakos do të ndërpritet

për disa ditë int erneti dhe do të shk atër rohen pl atformat e rrje teve so cialeNdërsa më tej shtoi se sh ërbimi i tr ansfertave të parasë,

që k ontrollohet nga “b ankierët” (një grup pr ej disa pe rsonash për të cilët ai mendon se janë më të pasurit në botë),

do të kalojë në një si stem tje tër të kon trolluar nga shteti amerikan, Hap linkun rekl’amues më poshtë dhe shiko videon e plotë:

“Do të ndë rpritet për disa ditë in terneti, do të shk atërrohen pl atformat e rrje teve s ociale.

Do të m erret shërbimi i tr ansfertave të parasë, që k ontrollohet sot nga ba nkierët dhe do të kalojë në një s istem tjetër të kon trolluar, e jo nga korporatat”, tha Cako.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *