/E FRlKSHME / Si u MlNUA 800m rrugë për Fatmir HakIajn, por VDlQ i vëllai Halili. Zylfie Haklaj tregon e përIotur

E FRlKSHME / Si u MlNUA 800m rrugë për Fatmir HakIajn, por VDlQ i vëllai Halili. Zylfie Haklaj tregon e përIotur

Tashmë që lu fta në Kosovë kishte përfunduar, strukturat e shtetit kishin objektiv rivendosjen e rendit në Tropojë.

Fatmir Haklaj konsiderohej rre zik edhe nga të majtët në pushtet. Duket se rikthimi i tij në poIici ishte më tepër për ta ekspozuar përballë kundërshtarëve.

Pas dy ate ntateve me mi na, ai kërc ënohet në radion e poIicisë nga një i afërm i kolonelit Hyka. Ky episod ndodhi në 31 Korrik dhe debati u dëgjua nga shumë efektivë të poIicisë së Tropojës. Nuk vonoi shumë dhe organizohet një tjetër ate ntat që për pak sa nuk i asg jësoi Haklajt me një go ditje.

Në afërsi të Bajram Currit, në vendin e quajtur Brinja e Cërrnicës, min ohet një aks prej gati 800 metrash. Lëndët shpë rthyese ishin shpërndarë në 10 vatra zj arri, në një segment rrugor që shtrihej në një shpat të thepisur.

Autorët nuk aktivizojnë mi nën e parë, por të tretën, për ti futur në g rackë Haklajt. Duke menduar se rruga kishte m ina të tjera përpara, Hamdiu, Halili, Fatmiri dhe Feriz Kërrnaja kthehen pas, pa e ditur se autorët i kishin marrë të gjitha masat. Në ato çaste, ndodh shpërthimi i vatrës së dytë të eksp lozivit që i merr je tën Feriz Kërrnajës dhe Halil Haklajt.

Fatmiri pëson dë mtime të r ënda në kokë.

Hamdiu shpëton me gë rvishtje të vogla. Në ato momente, ai hap zj arr me mit raloz drejt një kodre përballë nga ku mendonte se ndodheshin personat që aktivizuan m inat.

Pas shpë rthimeve, drejt vendngjarjes u nis një mjet i poIicisë me dy efe ktivë. Njëri prej tyre ishte Fatmir Daka, i njohur si njeri i afërt i Haklajve. Sapo afrohen në vendngjarje, mjeti i poIicisë përm byset nga një shp ërthim i fuq ishëm. Me sa duket, autorët e pritës i kishin marrë masat që Haklajt të mos kishin mundësi të merrnin ndihmë.

I pla gosur, Daka ecën në këmbë për 500 metra në drejtim të vendit ku ndodhën dy shpë rthimet e para. Ai udhëzohet nga Hamdiu të marrë Land Roverin e bl induar dhe të çojë në spitaI Halilin që ishte ende gjaIIë.

Pasi ecën vetëm pak metra ndodh një shp ërthim i katërt që i pla gos edhe më rëndë.Vëllai i dytë i Haklajve mbërrin i vde kur në spitaI. Duket se Halili e kishte parandënjë rre zikun që u ka nosej si familje. Për këtë, ai kishte kërkuar nga vëllezërit e tjerë të largoheshin jashtë shtetit.

Gjashtë mi nat e tjera të papl asura u çakt ivizuan më pas. Nuk dihet nëse autorëve u doli ndonjë probIem teknik apo nuk i shp ërthyen për të shmangur vde kjen e personave të pafajshëm që shkuan për ndi hmë në vendngjarje.

“Me vendosjen e min ave treguan që nuk kishin guxim ti dilnin Fatmir Haklës ballë për ballë, nuk kishin burrëri ti dilnin e thonin, psh na e ke borxh e ta v risnin, por m inosën 800 metër rrugë ku mund vri teshin plot njerëz tjerë, ku u pl agosën disa tjerë”, – tregon Zylfije Haklaj, motra e Haklajve.

Pasojat e shpër thimeve kanë lënë gj urmë që nuk janë zhd ukur sot e kësaj dite. Këta shkëmbinj, janë shkëputur nga shpati në ngjarjen e 4 Gushtit të vitit 1999.

“Ne, pjesëtarë e tjerë të familjes kemi udhëtuar me Halilin dhe Ferizin me tr upat e tyre për Kërrnajë dhe kemi bërë va rrimin e tyre, Ylli s’ka marrë pjesë në va rrimin e tyre. Pas 2 javësh kam shkuar te Fatmiri, ku qëndrova 30 ditë në spitaI afër tij. Ai çdo moment kërkonte Halilin dhe Ferizin”, – tregon Zylfije Haklaj, motra e Haklajve.

Fatmiri ishte shndërruar në mit të vërtetë. Ai arriti ti shpëtojë ate ntatit të tme rrshëm me mi na edhe pse u pla gos rë ndë në kokë. Familja kishte marrë një tjetër go ditje të madhe me vd ekjen e Halilit.

“Nëna ka qenë shumë e lidhur me Halilin e u thotë mos më thoni që ka vd ekur djaIi. Nëna s’ka mundur ta besojë që Halili kishte vd ekur, i kishte ngjarë shumë dhe kanë qenë shumë të lidhur bashkë”, – tregon Zylfije Haklaj, motra e Haklajve.

Tashmë, Fatmir Haklaj duhet të llogariste edhe hesapet me dr ejtësinë. Top Channel