/“E kam parë në fshat!”, zbuIohet identiteti i kroatit që dyshohet se rrë mbeu Bleona Matën…!!

“E kam parë në fshat!”, zbuIohet identiteti i kroatit që dyshohet se rrë mbeu Bleona Matën…!!

Zbu lohet ident.iteti i kroatit i cili dysh ohet si personi që ka rrë mbyer Bleona Matën. Referuar një Iajmi të pubIikuar në 13 Mars 2012 në median kroate,

Pa Gj.urmë ka ndërtuar id,entitetin e kë tij personi i cili përveç Bleona Matës dysh ohet se ka rrë mbyer edhe tre f.ëmijë të tjerë.

Në një lidhje telefonike për emisionin Pa Gj.urmë me gazetaren Odeta Dume hodhi dysh ime tek familja e ish-burrit duke thënë se mund të jetë një prej tyre, për shkak të faktit se të gjithë janë të pajisur me letra kroate.

“Jam shumë e tro nditur dhe e ha.bitur për këtë Iajm. Të gjithë goranët janë me letra kroate. Sot e gjithë familja e ish-burrit tim janë në Kroaci.

Kjo mund të ketë lidhje 100% me goranët. Ky person është 100% i familjes sepse të gjithë goranët janë me letra kroate.

Do ta rivazhdojmë çështjen e kër kimit. Ky person më është bërë si fytyrë e parë, është parë në fshatin Orjosht”, u shpreh Bukurie Mata, e ëma e Bleona Matës.

Sipas Iajmit të pubIikuar në median kroate, grupi ku bënte pjesë Sadat Toskiç sillte fë.mijë nga Maqedonia e Veriut dhe Kroacia.

Ai ka fal.sifikuar dokumentet, duke angazhuar një grua të identifikuar si Sanja Krishto e cila hi.qej si nëna e fëm.ijëve të rrëm byer në zyrën e regjistrimit në Sezvete.

Media kroate shkruan se duke fal.sifikuar çertifikatat e lindjes 2- traf ikantët kanë mundur të sjellin nga Maqedonia drejt Kroacisë, 4 f.ëmijë shqiptarë, por planet e tyre kanë dësh tuar.

Ata u kapën në fla grancë duke ten tuar të regjistronin fëmijë të tjerë. Kanë qenë nënpunësit e asaj gjendje civile që kanë dyshuar për vërtetesinë e dokumentave dhe kanë njoftuar menjëherë poIicinë.

Lidhur me këtë ngjarje Sadat Toskiç u d.ënua me b.urg në vitin 2012 nga gjykata e Zagrebit ndërkohë që bashkëpunëtorja e tij Sanja Krishto u la e lirë.