Edhe kjo ndοdh në υendin toηë: Bυrri e shet g rυan për 50 euro

Një ngjarje e çu ditshme është regjistruar ne Kosovë.Gjykata Themelore në Pejë,

Departamenti për K ri.me të Rënda, ka caktuar ar re.stit shtëpiak ndaj të pand ehurit Q.A për shkak të dyshimit të bazuar se e ka

dh.u.nuar se.k.su al isht një grua dhe më pas e ka dërguar atë në Prizren tek një person tjetër i cili ka vazhduar ta dh uno jë. 

Në një komunikatë të Gjykatës Themelore bëhet e ditur e tërë ngjarja. “Gjatë muajve gusht – shtator, në Banjë,

Komuna Istog, në bashkëveprim me persona të tjerë ka tr.af ikuar vi k.timën A.S, në atë mënyrë që pasi i

pand ehuri paraprakisht e strehon vik.ti mën në katin e dytë të furrës së tij dhe kryen me vik.ti mën ma rrëdhënie se.ksuale pa vullnetin e saj për tre ditë,

Pastaj e thërret një person tjetër i cili e merr vi.kt imën me automjet dhe për këtë shërbim ia jep pesëdhjetë (50)

euro, e i cili pastaj e dërgon vi kti mën në Prizren dhe kryen ma rrëdhënie se.ks uale pa dëshirën e saj’, theksohet në komunikatë.