/Edhe kjo ndοdh në υendin tonë: Β. υrri e sh et g. rυan për 50 euro

Edhe kjo ndοdh në υendin tonë: Β. υrri e sh et g. rυan për 50 euro

Një ngjarje e çu ditshme është regjistruar ne Kosovë.Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti për K ri.me të Rënda,

ka caktuar ar re.stit shtëpiak ndaj të pand ehurit Q.A për shkak të dyshimit të bazuar se e ka dh.u.nuar se.k.su al isht një grua dhe më pas e ka dërguar atë në Prizren tek një person tjetër i cili ka vazhduar ta dh uno jë. 

Në një komunikatë të Gjykatës Themelore bëhet e ditur e tërë ngjarja. “Në Banjë, Komuna Istog,

në bashkëveprim me persona të tjerë ka tr.af ikuar vi k.timën A.S, në atë mënyrë që pasi i pand ehuri

paraprakisht e strehon vik.ti mën në katin e dytë të furrës së tij dhe kryen me vik.ti mën ma rrëdhënie se.ksuale pa vullnetin e saj për tre ditë,

Pastaj e thërret një person tjetër i cili e merr vi.kt imën me automjet dhe për këtë shërbim ia jep pesëdhjetë (50) euro, e i cili pastaj

e dërgon vi kti mën në Prizren dhe kryen ma rrëdhënie se.ks uale pa dëshirën e saj’, theksohet në komunikatë