“FjaIët p rekëse për gratë sh tatzana dhe MESAZHl i fortë i një DOKTORl!”

0
367

Sot është dita më e tri;shtë e jetës sime.
Si doktor, unë kam tr;ajtuar aq shumë gra sht;atzëna dhe çdo herë që jam në sallën e Iindjes i lutem Zotit t’i bekojë të gjitha nënat.

Dhi;mbja që gratë kalojnë në sallën e Iindjes është e papërshkrueshme dhe kjo nuk përfshin vetëm nëntë muajt e shta;tzanisë. Ato kalojnë shumë më tepër për të sjellë një j;etë të re.

Sot q;aj me hi;dhërim, sepse kam hu mbur një g;rua, ne Iutemi që këto gjëra të mos ndodhin, por ndonjëherë Zoti ka plane të tjera. Pse rasti i kësaj gruaje është kaq i dhi;mbshëm? Ajo nuk mbetej sh;tatzënë për 14 vjet. Ne kemi provuar fe;rtilizim in vi;tro dhe shumë metoda të tjera. Ajo ka vu;ajtur shumë…

Së fundi Zoti e bekoi. Ishte përtej shkencës dhe diturisë njerëzore. Ajo sapo kishte mbetur sht;atzënë pavarësisht faktit që kishte klst ov;arianë dhe tu;mor fibroze. Fib;roidi i saj filloi të shkrihej dhe gjithçka ishte në rregull, e di se është Zoti, ai bën gjëra vetëm për të treguar lavdinë dhe madhështinë e Tij.

Pas 9 muajsh, ishte koha, burri i saj e solli atë në spitaI dhe shpejt lashë gjithçka që po bëja dhe ndoqa atë. Pas 7 orësh, ishte aq e dhi;mbshme kështu që vendosëm ta op;eronim.

Ne e hu mbëm nënën, por fëmija ishte gjaIIë. Para vd ekjes së saj, ajo mbajti fë;mijën në krahë, buzëqeshi “Zoti është i madh” dhe më pas mbyIIi sytë.

Unë isha i shkat ërruar dhe i tri;shtuar, shkova t’i jepja lajmin burrit të saj, pasi dëgjoi lajmin, ai u Iigështua, dita e tyre e lumtur sapo u shn;dërrua. Kemi hum bur një j;etë vetëm për të dhënë një jetë të re sot.

Ju lutem respektoni gratë sepse kalojnë nëpër luginën e vde kjes për të sjellë jetë. Respekto gruan tënde! Mbajtja e fë;mijës në bark për 9 muaj nuk është shaka dhe orët e tëra për të lindur fëmijën janë një sak;rificë e madhe.I lutem Zotit që të mbrojë të gjithë ata që lexojnë këtë, sidomos gratë shta;tzëna. Burrë i dashur, e përsëris, respekto gruan tënde, sepse ajo është vërtet dhënësi i jetës. Zoti i ndihmoftë të gjitha gratë sht;atzëna.

Mos e injo;roni këtë postim, nd;ajeni me të tjerët është shumë e rëndësishme sepse gratë në jetën tonë duhet të respektohen. Ju lutem, nëse keni probIeme me nënën tuaj dhe nuk e keni telefonuar për një kohë të gjatë, ju lutem bëjeni tani. Ajo kaloi fe rrin për t’ju lindur ju. Tregoni dashuri për gratë!