/“K ujdes të veçante në orët e ardhshme”- Flet sizmioIogu i njohur grek: Do të ketë Iëkundje

“K ujdes të veçante në orët e ardhshme”- Flet sizmioIogu i njohur grek: Do të ketë Iëkundje

Si.zmiologu grek, Akis Tselentis, i cili u citua më herët dhe nga presidenti Meta për pasoja të tilla të mundshme nga të.rmetet, thotë se duhet pasur ku.jdes dhe se situata e tanishme nuk ishte një surprizë për të.

Si një prej si.zmologëve më me eks.periencë në Greqi si e gjykoni veprimtarinë si.zmike të djeshme në Shqipëri?

Akis Tselentis: Nuk më krijoi përshtypje pasi në këtë zonë është përqendruar një sasi e madhe energjie prandaj dikur do të jepte një të.rmet të fuq.ishëm. Për fat të mirë ndodhi në zonën detare dhe jo pranë Tiranës dhe kështu shp.ëtuam. Gjithsesi Shqipëria ka një dinamizëm të fuq.ishëm si.zmik dhe duhet patjetër të marrë disa masa për të zvogëluar rre.ziqet në këto raste. Ka teknika të tilla .Siç e dini unë jam edhe në Institutin Gjeodinamik dhe në Observatorin Kombëtar dhe do të doja në një moment të shkoja në Tirane dhe të mbaja një leksion. Të flas për mundësinë e zvogëlimit të rre.zikut në rastet e tër.meteve të fu.qishme.

Ju si e vlerësoni situatën, do të ketë edhe tërmete të tjera?

Akis Tselentis: Jo nuk do te kemi. Besoj se ishte të.rmeti kryesor. Por do te kemi lëk.undje të tjera.

Mund te infl.uencoje ky te.rmet për të “zgjuar” tër.mete të tjera në rajon?

Akis Tselentis: E konsideroj të vësh.tirë këtë fakt. Por do te ketë vazhdimisht l.ëkundje për disa kohe. Dhe mundet qe një prej këtyre lë.kundjeve te jete edhe me efekte shkat.ërruese, pasi ne se një shtëpi ose banese është dë.mtuar paksa edhe me një lë.kundje më të lehte mund të sh.embet. Do kujdes të veçante në orët e ardhshme.

/Top Channe/