December 1, 2023
Lajme

Lαjmi i mire! Leja e qëndrimit afatgjatë në Greqi qe jep te drejten te pυnosh ne BE, ja si merret

Leja e qendrimit afatgjatë ne Greqi (Epi makron diamenontos), konsiderohet si leja më e favorshme, aq më tepër që me disa kushte shtesë, kjo mund të shndërrohet në leje europiane, duke të dhënë të drejtën të punosh në vendet e BE-së.

KUSHT I DOMOSDOSHËM për marrjen e statusit të rezidentit afatgjatë, është qëndrimi i vazhdueshëm në Greqi të paktën 5 (pesë) vitet e fundit para aplikimit, si edhe mungesat nuk duhet të kalojnë 6 muaj rresht ose 10 muaj në tërësi brenda 5 viteve.

I interesuari për të aplikuar për statusin e rezidentit afatgjatë, duhet të plotësojë këto kushte:

a. Të disponojë të ardhura të mjaftueshme për të mbuluar nevojat e tij dhe të familjes dhe këto të ardhura nuk duhet ta kenë prejardhjen nga sistemi i asistencës sociale i Greqisë.

Të ardhurat nuk mund të jenë më të ulëta nga paga vjetore minimale, sipas legjislacionit grek dhe të shtuara me 10% për pjesëtarët e familjes që ka nën kujdes.

Në përllogaritjen e të ardhurave merren parasysh kontributet e pjesëtarëve të familjes.

Karakteri sistematik i të ardhurave dëshmohet posaçërisht nga përmbushja e detyrimeve tatimore dhe të sigurimeve shoqërore.

b. Disponon siguracion të plotë shëndetësor, që mbulon edhe pjesëtarët e familjes.

c. Përmbush kriteret e integrimit social.

Leje fillestare e rezidentit afatgjatë

Kohëzgjatja: 5 vjet

1. Fotokopje e saktë e gjithë faqeve të pasaportës për 5 vitet e fundit.

2. Leja e qëndrimit

3. Tarifa elektronike (paravolo) 150 euro. (paguhet në mënyrë elektronike në e-paravolo, kodi 2107).

4. Vërtetim të aftësisë siguruese (asfalistiki ikanotita) nga enti publik i sigurimeve shoqërore (EFKA, duke paraqitur edhe numrat AMA, AMKA dhe AFM).

5. Kopje e likuidimit të deklaratës tatimore (ekatharistiko simioma forolojikis dilosis), të vitit të fundit para aplikimit për statusin e rezidentit afatgjatë, nga të rezultojë se disponon të ardhura të barabarta me të ardhurat vjetore të një punonjësi që paguhet me pagën minimale, të shtuar me 10% për gjithë pjesëtarët e familjes, citon tribuna news.

6. Kopje të kontratës së blerjes së shtëpisë apo kontrata elektronike e qirasë, e vlefshme .

7. Një nga këto dokumenta:

Çertifikatën e njohurive të mjaftueshme të gjuhës greke dhe elementeve të historisë dhe kulturës greke, të nivelit A2+

– Një dëftesë se ka kryer të paktën arsimin e detyrueshëm në Greqi (dëftesë gjimnazi, liceu, përfshirë EPAL dhe EPAS

Rekomandimin nga komisioni i natyralizimit

Dëshmi të qëndrimit të ligjshëm prej 12 vjetësh në Greqi, në momentin e dorëzimit të kërkesës. (Nuk pranohen tituj provizorë qëndrimi, si veveosi, kartë azili, etj.)

Dokumentacioni për nxjerrjen e kartës:

a) 4 fotografi të kohëve të fundit, tip pasaporte (40 x 60 mm, pa kornizë, me analizë të lartë, në sfond të bardhë, shprehje neutrale etj.), si dhe të ruajtur në trajtë digitale (CD) format JPG 2000.

b) Taksa e kartës biometrike me vlerë 16 euro (paguhet në mënyrë elektronike në e-paravolo, kodi 2119).

c) Shkresë nga autoritetet shtetërore të vendit të origjinës, e legalizuar dhe e përkthyer, prej nga të rezultojë me qartësi vendi i lindjes. Në përkthim do të duhet që vendi i lindjes të shkruhet dhe me germa latine. (Kjo shkresë kërkohet vetëm nëse në pasaportë nuk shkruhet me germa latine vendi i lindjes).

Leja e rezidentit afatgjatë (Rinovimi):
Një nga favoret e lejes së rezidentit afatgjatë është se për rinovimin nuk kërkohet të paguash paravolo të shtrenjtë, por vetëm 16 eurot për kartën biometrike.

Kohëzgjatja 5 vjet:
1. Fotokopje e saktë e gjithë faqeve të pasaportës për 5 vitet e fundit.
2. Leja e qëndrimit e rezidentit afatgjatë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *