/Mësuesen e KAPlN duke e bërë me tre n xënësit e saj, njëri pas tjetrit dhe nuk Ia pa…

Mësuesen e KAPlN duke e bërë me tre n xënësit e saj, njëri pas tjetrit dhe nuk Ia pa…

Një mësuese e matematikës, 25-vjeç, që jep mësim në një shkollë publike në

Karolinën e Veriut është ar re st uar pasi dyshohet se kishte ma rr ë dhënie me tre nxënës të saj.

Mbi, Erin McAuliffe rëndojnë tre a kuza të aktivitetit s e ksual me një nxënës.

P ol icët morën në pyetje nxënësit dhe stafin pedagogjik në shkollë.

Administratorët e shkollave në Rocky Mount Prep, thanë se,

mësuesja 25-vjeçare u pushua nga puna më 4 maj, një ditë para se po li cia të he ton te.