/Mjeku PUBLlKOl këtë foto dhe p reku zemrat e të gjithëve me fjaIët e tij: Nëna e mbajti në krahë, BUZEQESHl dhe VDlQ (Foto)

Mjeku PUBLlKOl këtë foto dhe p reku zemrat e të gjithëve me fjaIët e tij: Nëna e mbajti në krahë, BUZEQESHl dhe VDlQ (Foto)

Fjalët e një m.jeku janë bërë h.it në rrjete sociale, pasi publikoi një foto duke q.arë në dhomën e iindjeve.

“Sot është dita më e tr.ishtuar në jetën time. Si m.jek, kam trajtuar shumë gra sht.atzëna dhe sa herë jam në dhomën e iindjes, i iutem Zotit që t’i mb.rojë dhe bekojë të gjitha nënat. Dh.imbja e një gruaje gjatë shta.tzënisë është e pab.esueshme – dhe kjo nuk përfshin vetëm mbajtjen e fëmijës për nëntë muaj, por edhe Iindjen.

Sot kemi q.arë me hi.dhërim, pasi h.umbën një grua. Nuk duam të fIasim për Zotin, por pse ia bëri këtë kësaj gruaje? Ajo nuk mund të kishte fëmijë për 14 vjet dhe ne provuam të gjitha tr.ajtimet, duke përfshirë inj.eksione dhe in.seminim ar.tificial.

Në fund, me dëshirën e Zotit, ajo do t’i th.yente të gjitha ligjet e mj.ekësisë dhe shkencës, pavarësisht se kishte t.umor në v.ezoret e saj. Kur ishte sh.tatzënë, t.umori filloi të shk.rihej dhe gjithçka ishte mirë.

Kur erdhi koha për të Iindur, burri nxitoi tek unë dhe qëndroi në dhomën e Iindjes për shtatë orë, derisa vendosëm që të pr.isnim barkun e gruas. Ajo e mbajti fë.mijën e saj në krahë dhe buzëqeshi – pastaj v.diq.


Nëna v.diq dhe fëmija jetoi. Burri i saj u li.gështua nga Iajmi për vd.ekjen e saj. Si u kthye kjo në një tr.agjedi? .H.umbi një jetë gjatë ardhjes së një jete të re. Ju lutem res.pektoni gratë sepse ato po vde.sin për t’ju sjellë një jetë të re që zgjatë për nëntë muaj dhe v.uajnë dh.imbjet e Iindjes për orë të tëra dhe kalojnë netë të gjata pa gjumë në rritjen e fëmijëve tuaj, kjo është sa.krifica më e madhe.

Dhe një tjetër këshillë për ju; nëse nuk flisni me nënën ose nuk e vizitoni për ndonjë arsye, ju lutem shkoni vizitoni ato dhe tregoni dashurinë tuaj për gratë dhe respektoni ato”.