/Shqiptari shet gruan për 50 euro…!!!

Shqiptari shet gruan për 50 euro…!!!

Një ngjarje e çuditshme është regjistruar ne Kosovë.

Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti për Kri.me të Rënda, ka caktuar arre.stit shtëpiak ndaj të pandehurit Q.A për shkak të dyshimit të bazuar se e ka dh.u.nuar se.k.sualisht një grua dhe më pas e ka dërguar atë në Prizren tek një person tjetër i cili ka vazhduar ta dh.u.nojë.

Në një komunikatë të Gjykatës Themelore bëhet e ditur e tërë ngjarja.

“Gjatë muajve gusht – shtator 2012, në Banjë, Komuna Istog, në bashkëveprim me persona të tjerë ka tr.afikuar vik.timën A.S, në atë mënyrë që pasi i pandehuri paraprakisht e strehon vik.timën në katin e dytë të furrës së tij dhe kryen me vik.timën marrëdhënie se.ksuale pa vullnetin e saj për tre ditë,

Pastaj e thërret një person tjetër i cili e merr vi.ktimën me automjet dhe për këtë shërbim ia jep pesëdhjetë (50) euro, e i cili pastaj e dërgon viktimën në Prizren dhe kryen marrëdhënie se.ksuale pa dëshirën e saj’, theksohet në komunikatë.

Gjykata bën të ditur se në këtë çështje juridiko penale, ka caktuar disa herë shqyrtim gjyqësor ku të bashkëpandehurit të tjerë kanë ardhur rregullisht, mirëpo i pandehuri

Q.A nuk ka ardhur asnjëherë me arsyetim se i njëjti gjendet në botën e jashtme andaj, gjykata për të njëjtin ka lëshuar urdhëresë për sjelljen e tij në gjykatë.

Pastaj ka lëshuar leter rreshtim vendor, si dhe letër rreshtim ndërkombëtar, me ç ‘rast me datë 14.08.2019, i njëjti nga pjesëtarët e Stacionit Policor në Pejë

Është sjellë në gjykatë sipas letër rreshtimit ndërkombëtar dhe ndaj tij është caktuar masa e arrestit shtëpiak në kohëzgjatje prej një (1) muaji.