syntax error, unexpected '<', expecting end of file

SHTlREJ si djaIë i mirë me gratë e martuara, dhe u kërkonte foto lNTlME , shqiptarin e gjen beIeja nga lTALlANlA

Një i ri shqiptar ka futur në ku rth një grua të mar tuar italiane përmes një profili të rremë si djalë i mirë. 24 vjecari ka nisur këtë his;tori në rrjetin social Facebook, dhe sipas ak;takuzës, ai detyroi një grua të ma;rtuar që të kr;yente kundër vuIInetit të saj, veprime se.ksuaIe. Historia fillon në Facebook. I riu i dërgon kërkesë për miqësi gruas së ma;rtuar dhe me kalimin e kohës, ia del ta fus në gr;ackë nëpërmjet “like-ve dhe kujdesit” për të. Hi;storia shkoi deri aty, sa gruaja i dërgoi atij f oto n.udo. Pikërisht, këtu nisi ku;rthi. Pas disa ditësh, i riu kontakton g ruan dhe i tregoi asaj gjoja i frlkësuar, se dikush i kishte parë fotot dhe i kishte ko;pjuar ato.

Me anë të këtyre fotografive, i riu e shant azhon duke i kërkuar takim, në të kundërt do të pub;Iikonte fotot në rrjetet sociale dhe do t’i tregonte bu;rrit të saj. Gruaja është e detyruar ta pranojë takimin, duke ditur se miku mi;sterioz i njohur në mënyrë virtuale, mund të kërkojë vetëm një gjë; që të ketë marr ëdhënie sek.suaIe.

Sigurisht, gruaja takoi një tjetër person nga ai që kishte parë në foto. I riu kërkon falje në emër të të “njohurit të tij” në Facebook. Por, his;toria nuk u mbyll këtu pasi ai rikthehet sërish ditë më vonë, duke takuar një takim tjetër për mikun mis;terioz.

Situata degj.eneron pas i riu kërkoi të tjera foto sek.suaIe më të qarta dhe një takim të ri për qëIIime sek.suale. Gruaja shkon për ta takuar, por kësaj here, ishte ngritur kur thi kundër të riut shqiptar. Karabinierët ndërhyjnë në momentin e takimit dhe e arr.estojnë. I riu u pra ngos më 23 janar dhe përfundoi në b.urg.

Më pas u mbajt seanca e vlerësimit të masës së arr.estit. Ai ak;uzohet për dh.unë sek.suaIe, dh.unë private, faIsifikim për përdorimin e një profili të rremë. Nuk ishte hera e parë që ai kreu një kr.im të tillë, përveç një serie të gjatë kr.imesh kundër pasurisë dhe njerëzve.