USHTRlA greke hap zj arr në det (Video)

0
226

PoIicia dhe u;shtria greke, pas shpaIIjes së gjendjes së jashtëza konshme, nuk kursen më asgjë për të detyruar ref ugjatët sirianë të mos zb;arkojnë në tokën greke.

Gjithashtu në drejtim të emigrantëve është hedhur sërish g;az Iotsj ellës, ndërsa fo;rcat greke kanë q ëlluar edhe me a rmë ndaj tyre. Menjëherë pas këtyre ak;teve të dh unës kanë reaguar edhe au toritetet turke që fIasin për 3 vi ktima mes ref;ugjatëve.

“Greqia dhe shtetet e tjera të Bashkimit Europian që e konsiderojnë veten vende demokratike duhet të kenë të njëjtën qasje si ne për re;fugjatët. Duhet t’i përkrahin ata që i kanë te dera. Por shikojmë të kundërtën. QëIIojnë me a rmë në drejtim të re fugjatëve. Deri tani kanë hu mbur j;etën 3 prej tyre. Po ashtu pajisin me ar më bujqit në zonë që t’i su Imojnë emi grantët”.

Ndërkohë në kufirin mes Turqisë dhe Greqisë si;tuata bëhet edhe më e rë ndë. Prej 5 ditësh qindra mijëra ref ugjatë qëndrojnë në qiell të hapur me shpresën për të kaluar në tokën helene dhe më pas drejt vendeve në Perëndim. Numri i emigrantëve po shtohet nga ora në orë ndërsa edhe f;orcat greke në kufi kanë shtuar përpjekjet për t’i larguar.

Nisur edhe nga kushtet e vë;shtira të motit, ata gjejnë si zgjidhje të nd;ezin zj arr për t’u ngrohur. Edhe pse janë në kushte tepër të vë;shtira, duket se re fugjatët kanë gjetur mënyrë tjetër për të th;yer monotoninë dhe për të Iarguar mër zitjen./Klan Plus