/ZbuIohet arsyeja pse f emrave u pëIqen ky veprim i ‘PlSTË’ gjatë MARRËDHËNlES…!!

ZbuIohet arsyeja pse f emrave u pëIqen ky veprim i ‘PlSTË’ gjatë MARRËDHËNlES…!!

Shuplaka b*thëve ndodh sp ontanisht gjatë mar rëdhënies, është shumë e kënaqshme.

Por si ka mundësi që pëlqehet kaq shumë?Shpjegimet janë të shumta, dhe disa prej tyre i kanë rrënjët në shkencë.

“Journal of Neuroscience”, për shembull, ka vënë në dukje se si dhi mbja dhe kënaqësia kanë si emërues të tyre të përbashkët do paminën, një lëndë ki mike që prodhohet në përgjigje të dy sti mujve.

Në anën tjetër, një shu plakë në të pasme mund të ndihmojë për ta bërë mar rëdhënie më in tensive dhe të këndshme, sepse sjell një fl uks në rritje të gjakut në zonën e të pasmeve, shumë afër me atë të or ganeve gj.enitale, duke rritur ek.sitimin.

Nga pikëpamja psikologjike, megjithatë, ‘spa nking’ ka të bëjë edhe me din amikën e dorëzimit dhe të dom inimit, duke e bërë in.timitetin më intr iguese.

Përveç duarve, ekziston një gamë e gjerë lodrash se ksu ale për të kryer këtë praktikë, si për shembull, kamx hikët e butë prej lëkure.

Për këto arsye, ‘sp.anking’ mund të jetë e kënaqshme në të njëjtën masë si për burrat, ashtu dhe për gratë.

Gjëja e rëndësishme është që, për të dy, të ketë besim, respekt dhe pëlqim rec iprok.

Në praninë e këtyre elementeve, edhe një go ditje e mirë në të pasme mund të japë shumë kënaqësi në dhomën e gjumit.