/ZbuIohet BlMA që shëron KANCERlN brenda 16 orësh

ZbuIohet BlMA që shëron KANCERlN brenda 16 orësh

IIaçi i ka;ncerit ekziston edhe jo vetëm një, por ekziston një varg i iIaçeve bimore që me sukses e shë;rojnë ka;ncerin. Por, kjo bimë, pelini i ëmbël, në fakt është zbulim i jashtëzakonshëm në Iuftën kundër kësaj sëm;undjeje vd ekjeprurëse.

Edhe pse studimi ekziston, dyshohet që industria farmaceutike do ta pranojnë ndonjëherë që një bimë mundet të bëjë atë që nuk do të mund ta bëjnë mijëra iIaçe sintetike.

Pra sipas hulumtimeve të bëra para pak kohësh, të cilat janë botuar në revistën shkencore ‘Life Science’, artemisinina, derivat i bimës ‘Sweet Worm-Wood’ (Artemisia Annua L., përkthim nga anglishtja pelini i ëmbël), e i cili përdoret në mjekësinë kineze, mundet të shka tërrojë 98 për qind të qeIizave të ka;ncerit të gj;irit për më pak se 16 orë.

Nëse bima përdoret e vetme, sh;kakton reduktim për 28 për qind të qeIizave të kan;cerit të gj;irit, por në kombinim me hekur pelini i ëmbël ia ka dalë që ta “fshijë” ka;ncerin pothuajse në tërësi. Për më tepër, në qeIizat normale dhe të shëndetshme të gj;irit pothuajse nuk ka pasur aspak ndikim në këtë hulumtim i cili, për dallim nga kim ioterapia, është revolucionar, sepse përveç që i shk;atërron qeIizat e k;ëqija të kan;cerit, ajo e shka tërron edhe indin e shëndetshëm dhe në atë mënyrë e dëmton seriozisht organizmin e njeriut.

Artemisinina në të kaluarën është përdorur si mjet i fortë kundër maIaries, por tani është dëshmuar se është efikase edhe kundër kan;cerit. Kur pjesëmarrësve të studimit u është shtuar edhe hekuri, i cili shpesh mblidhet në indin e gj;irit, por veçanërisht në qeIizat e inf;ektuara me ka;ncer, artemisinina në mënyrë përzgjedhëse i ka sul muar qeIizat e “k;ëqija”, ndërsa nuk i ka prekur qeIizat e “mira”.

“Në përgjithësi, rezultatet tona dëshmojnë që pengimi i faktorit transkriptues E2F1 nga ana e artemisininës ndërmjetëson në ndaljen e qarkut qeIizor të qeIizave të ka;ncerit në mënyrë kritike transportuese me të cilën artemisinina e kontrollon rritjen e qeIizave riprodhuese të kan;cerit”, thuhet në konkluzionin e studimit të laboratorit të kancerit në Universitetin e Kalifornisë.

Hekuri mblidhet në qelizat kanc;erogjene me receptorë të veçantë që u ndihmojnë në ndarjen e qeIizave. QeIizat normale i kanë gjithashtu këta receptorë, por qeIizat kanc;erogjene i kanë në sasi më të mëdha, dhe sipas kësaj, mund të shënjestrohen me kambinimin e hekurit dhe artemisininës. Deri tani janë bërë shumë eksperimente që dëshmojnë se artemisinina mundet ta mënjanojë në mënyrë efikase sëm;undjen me prani të hekurit. Ky ekstrakt në kinë është përdorur për mijëra vite kundër malaries.

Paraziti i malaries nuk mundet që të jetojë në prani të artemisininës, sepse është i pasur me hekur. Deri tani ku ekstrakt ka qenë vështirë që të blihet me çmime të volitshme, por me rritjen e interesimit për këtë bimë edhe çmimi do të mund të ishte u pranueshëm.

Kompania prodhuese e iIaçeve ‘Sanofi’ nga Franca ka premtuar se do të prodhojë 50 deri 60 tonelata artemisininë në vit, duke shpresuar se do ta plotësojë nevojën e tregut botëror.IIaçi i kan;cerit ekziston edhe jo vetëm një, por ekziston një varg i iIaçeve bimore që me sukses e sh;ërojnë kan;cerin. Por, kjo bimë, pelini i ëmbël.