Ηίstoria e dhίmbs hme e stυdeηtes 21-υj. eçαre…

Një studente 21-vjeçare nuk mundi të përjetonte dot str es in që kaloi në q eli për një ak si d ent rrugor që kishte shk akt uar, duke i dhënë fund jetës. Katie Allan nga Glasgow i Skocisë.


Qëndroi në bu r g për 16 muaj pasi drejtonte makinën në gjendje të de hu r dhe pë rpla si një nxënës 15-vjeçar.

Ajo kishte shfaqur shenja s tre si dhe de pre sio ni për shkak të situatës që kishte përjetuar në qe li, madje kishin filluar t’i binin edhe flokët.

Prindërit e 21-vjeçares thonë se vajza e tyre ishte për do rur nga aut orite tet e bur g ut dhe ng ac mu ar nga të b urg osur at e tjera, të cilat e kishin det yr uar studenten që të qëndronte n.. u d.. o kur ato p o st ërvi sn in of ice re të reja femra.

Sipas prindërve, Katie u det yr ua të qëndronte l aku.r. iq kur gar di anet po diskutonin. 21-vjeçarja ishte në str es dhe e kishte përjetuar keq atë in cid en t, deri sa vendosi t’i jepte fund jetës.

Mamaja e vajzës, Linda kujton herën e fundit kur pa 21-vjeçaren gjallë.

“Katie ishte k eqt raj tu ar dhe ishte në gjendje të rë nd ë. I kishin rënë flokët. U lejua që të takonte një specialist, por më pas ishte akoma më shumë e më rzi tur.

Ajo më kishte thënë se e kishin tr aj tu ar si një co pë mi shi. Ajo ishte e rra sk api tur dhe nuk kishte fjetur”, thotë e ëma.

Linda tregon gjithashtu se vajza e saj nuk mund të de no nc on te atë që i kishte ndodhur pasi kishte fr ik ë nga ofi ce rët e b ur g ut.

Mamaja e saj foli me një o fic er e b ur gu dhe i shpjegoi se ishte e shq et ës uar për vajzën e saj.

Gar di an ia i tha të mos shq et ësoh ej duke e siguruar se do ta zgjidhte ajo pro ble mi n, por të nesërmen Katie u gjet e vd ek ur në qe li. Studentja e kishte dhënë fund jetës për shkak të in cid en t it që i kishte ndodhur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *