Ηabit 21 υ jeçarja: Jam sht.αtezeηe me te fe jυαrin mireρo dαs hηori ka Ιek, nuk di si të υeproj..

Zakonisht rrëf.imet e qytetarëve teksa tregojnë hist.oritë dhe përje.timet e tyre perso.nale janë gjith.një të veçanta.

Jo të padëgj.uara, por të veç.anta për ngjyr.imin e tyre emoc.ional që u japin qytetarët.

E megjithatë kjo e sotmja mëton të jetë gati e padëgjuar në vendin tonë, më shumë do i shkonte për sht.at ndonjë sken.ari tele.novelash.

Një vajzë e re ka treguar se është sht.at.zënë por i fejuari nuk para, ndërsa da.shn.ori ka pa.ra por nuk e di që kjo është sht.atz.ënë. Mirëdita. Jam një vajzë 21 vjeçe dhe jam e fejuar prej dy vitesh. 

Kam një javë që kam mësuar se jam shta.tz.ënë me të fe.juarin. tim, por prob.le.min është se ky nuk ka asnjë p.ersp.ekti.vë, asnjë punë dhe nuk di çfarë të bëj.

Fëmijët kër.ko.jnë kushte dhe kanë shumë shpe.n.zime.

Dua të tregoj që kam edhe një l.id.hje tjetër me një djalë i cili ka shumë para.

Ai më thotë shpesh që të nda.he.m nga i fej.ua.ri që të krijojmë një jetë bashkë, por ky nuk e di që unë kam m.b.etur shtat.z.ënë.

Tani jam në d.ile.m.ë të madhe se çfarë të bëj. Dua ndonjë men.dim të sin.qertë. Faleminderit!”