Do n geΙni pa fjαΙë, Ja sa h.erë në vit k rγejne mαrredh.enie shqiρtarët

Leon Tolstoi shkruante: “Njerëzit u mbij etojnë tërmeteve, epidemive, sëmundjeve dhe gjithë të shpirtit, por trag je dia më t or turu ese e të gjitha kohëve ka qenë, është dhe do të jetë t ragj edia në dhomën e gjumit”.

Marquis de Luc de Clapiers, shekuj më parë pat thënë: “Objekti më i rëndë në botë është trupi i një gruaje, që nuk e dashuron më “

Sjelljet se k suale të njerëzve janë aq të ndryshme dhe të çuditshme, sa është vështirë të thuash kush është normale e kush jo. A e përfytyroni veten të bëni se ks me një robot? A është kjo “normale”? Këto pyetjet e mia mund t’u duken si pyetje prej idioti, por shpejt, do të vijë një ditë, mundet brenda jetës tonë, dhe s eksi me partnerë artificialë, do të jetë një gjë e zakonshme në bisedat tona.

Mos u çuditni, teknologjia për të bërë këtë lloj se ksi, ekziston edhe tani. Natyrshëm, lindin këto pyetje:

Si do të klasifikohet roboti, sipas ligjeve të së ardhmes, pasuri personale, një i rritur i bindur, apo një sk llave se k si?

A do të sillemi me robotët, psikologjikisht dhe emocionalisht, ndryshe nga ç’sillemi sot me kukullat se k suale dhe vib ratorët?

Kërkuesi në fushën e inteligjencës në University of Maastricht në Holandë, David Levy, paralajmëron se dashuria dhe se ksi me robotët, është i paevitueshëm në të ardhmen, dhe , sipas tij, qeveria e parë që do të legalizojë martesat njeri-robot, do të jetë ajo e Massachusetts në Amerikë (atje ndodhet i famshmi Institut i Teknologjisë) Grupi i parë i njerëzve që do të martohen dhe do të bëjnë se ks me robotët do të jenë të dri thëruarit pas se ksit, njerëzit që janë shumë introinvertë dhe kanë probleme psikologjike. Pa dyshim, do të jenë edhe ata, që ndjejnë se janë shumë të shëmtuar dhe nuk tërheqin dot një partner se k sual të dëshiruar.

Mos u çuditni. Kujtoni vetëm një shekull më parë. Martesat midis racave të ndryshme ishin të paligjshme kudo në botë dhe quheshin “a normale”, madje një “kr im kundër natyrës”. Po kështu ka qenë edhe me martesat me të njëjtin s e ks. Kudo ato ishin të ndaluara. Tani këto mendime janë hedhur poshtë, sepse kanë ndryshuar sjelljet se k suale të njerëzve dhe bashkë me to dhe mendimi për sjelljet normale se k suale .

Secili nga ne, mund të përfytyrojë disa lloj marrëdhë niesh se suale midis dy të rriturve, që edhe pse nuk janë me d hu n ë, janë n ev eritëse për ne. Gjithkush mund të përfytyrojë ato akte se k suale, jo të dh u nshme, por që nuk do të donte ti provonte kurrë, për arsye të edukimit të tij.

Ne jemi qenie të ndërgjegjshme dhe duhet t’i shikojmë në mënyrë kritike dhe ndershmërisht kufizimet tona. Edhe në se vëmë në punë gjithë potencialin tonë intelektual, përsëri do ta kemi të vështirë të themi çfarë është ose nuk është normale në marrëdhëniet s ek suale të njerëzve.

Praktikat s ek suale që përcaktohen si “normale” ndryshojnë shumë në vende dhe kultura të ndryshme. Ne njohim shumë prej tyre. Por një studim në vitin 2001, i njoftuar në revistën “Se xual and Relationship Therapy”, na thotë: “Me përjashtim të shumë pak vendeve, ne nuk e kemi idenë se çfarë bëjnë njerëzit në shtrat”.

Dëshirat se k suale janë vështirë të kategorizohen duke u bazuar në standarde “normale” dhe “anormale”. Profesori Le Vay, në University of California, San Diego, në librin e tij “The Se x ual Brain”, thotë: “Disa njerëz tërhiqen prej partnerëve të pjekur dhe të moshuar, të tjerë prej të rinjve të rritur. Disa kërkojnë partnere të holla, disa të dhjamosura.

Disa ek itohen s ek sualisht nga drita e qiriut dhe muzika e butë, të tjerë nga kam xhikët dhe ab uzimi. Disa ek sitohen nga kafshët, disa nga motoçikletat, e disa nga të vd e kurit. Disa duan se ksin në grup; për të tjerë objekti se ksual më i fundit është trupi i tyre. Ka njerëz, madje, që kurrë nuk kanë provuar ndjenja se ksuale të asnjë lloi”

Dihet pak ose aspak, për shkaqet që ndikojnë në preferencat tona se ksuale. Këtu poshtë do të përpiqem të përmbledh, atë që thonë kërkuesit e se ksit lidhur me zakonet se ksuale në botë: Në Amerikë, 30 përqind e burrave dhe 28 përqind e grave thonë se nuk kanë bërë kurrë se ks (të dëlirë), ose kanë bërë s eks vetëm pak herë në vit.

Në Britani, një person mesatar, ka bërë 2,580 herë seks, me pesë partner të ndryshëm, gjatë gjithë jetës së tij, ose të saj.

Në Indi, shumë çifte heqin dorë (abstenojnë) nga aktiviteti se k sual, pas moshës pesëdhjetë vjeç, veçanërisht, kur gruaja bëhet gjyshe.

Francezët e moshës gjashtëmbëdhjetë deri dyzet e pesë vjeç, që janë se k sualisht aktivë, bëjnë seks mesatarisht 141 herë në vit. Kjo është shpeshtësia më e lartë midis vendeve të studiuara. Banorët e Hong Kongut bëjnë seks vetëm pesëdhjetë e shtatë herë në vit, më e ulta në çdo grup. (Kush di të thotë sa herë bëjnë s e ks shqiptarët në një vit?)

Në shumë vende të Amerikës Jugore, nënat i mësojnë vajzat e tyre adoleshente si të mbeten “vi rgjëresha” dhe njëkohësisht të kënaqin dëshirat e tyre se k suale. Ato u mësojnë vajzave të angazhohen në interkursë se k suale an a le me djem, në vend që të pene t rohen në v a g inë para martesës.

Llogaritet që 3 deri 4 përqind e meshkujve të botës dhe 2 përqind e femrave të botës, jetojnë si h omose k sualë. Në mbretërinë shtazore, disa përqind e popullatës të rreth 450 specieve gjitare dhe shpendëve, angazhohen në aktivitete s ek suale me s e ks të njëjtë.

Hom ose ksu aliteti mbetet il egal në pesëdhjetë vende në botë, tetë nga të cilat e d ë nojnë homo se ks ualitetin me vd e kje: Afganistani, Irani, Pakistani, Mauritania, Arabia Saudite, Sudani, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemeni.

Më së paku, 60 përqind e gjithë çifteve në botë janë martuar me shkuesi. Përqindja e divorcit në martesat me shkuesi, është një fraksion i asaj që haset në çiftet që martohen për arsye romantike. Përqindja më e lartë e divorceve është në Hungari dhe në Sh.B.A, dhe më e ulta në Afganistan dhe Indi.

Trad htia bashkëshortore (e atyre që kanë pranuar të tregojnë në anketime) varion nga 50 përqind tek amerikanët, në 42 përqind tek britanikët, 40 përqind tek gjermanët, 36 përqind tek francezët, 22 përqind tek spanjollët. Në katër vende ka dë n im me vd e kje për tradhtinë bashkëshortore (natyrisht për gratë jo burrat): Irani, Pakistani, Arabia Saudite dhe Jemeni. Sa është në Shqipëri?

Mund të duket një çudi, por prindërit dhe gjyshërit tanë, kanë bërë se ks para martesës ashtu siç bëjmë ne dhe fëmijët tanë. Për këtë flet një studim i vitit 2007, i botuar në revistën “Public Health Reports”. Studimi konkludon: Të dhënat lidhur me seksin para martesës tek amerikanët, tregojnë se sot, amerikanët, bëjnë se ks para martesës po aq sa bënin edhe në vitin 1950.

Prej grave që kanë lindur në vitin 1940, njëra në nëntë prej tyre, ka bërë s e ks para martesës. Sot, kjo shifër është e njëjta, por me disa ndryshime:

Lindjet jashtë martesës janë më të larta sot, nga gjysmë shekulli më parë. Kjo ndodh , pjesërisht, sepse sot nuk ekziston më stigma e fortë për nënat e vetme.

Sot, një djalë e një vajzë që bëjnë se ks me njëri-tjetrin, mund të kenë patur shumë partnerë përpara se të martohen. Numri i këtyre të rinjve sot është shumë më i lartë se gjysmë shekulli më parë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *