Grυaja nga Fieri hαbίt me kerkesen ρer b ίjen e sαj: Me ndίhmoηi, υ αjza nυk ρo muηdet te gjeje bυrre

Ma ndi.hmo të lutem. Vajza ime duhet të lid.h.et, të krijojë familje.

Nuk është në rregull të bas.hkëj.etojë me ndonjë” kështu tha Els.a nga Fie.ri teksa me këmbë.ngu.lje.

Ajo tha se vajza e saj ka mba.ruar studi.met në Itali dhe punon në një b.ankë, por ende nuk ka gjetur dikë.

Ndërkohë El.sa e shqetë.su.ar për vitet e vajzës shtoi se ajo duhet të krijojë familje dhe se sipas saj nuk është në rregull të bashk.ëjetojë me ndonjë.

“Jam E.lsa nga Fier.i. Dëgjo nënën, do më ndihmosh?

Unë nuk dua njohje për vete. Kam vajzën 35 vjeç jeton në It.ali, ka mbaruar studimet atje dhe punon në një ba.nkë, akoma nuk është lidhur dhe kërkoj një njohje për të.

Ajo do të lid.het, por nuk i kanë dalë rastet e volitsh.me.

Na ndihmo të lutem. Ajo duhet të lid.het, të kri.jojë familje. Nuk është në rregull, të bash.kë.jetojë me ndonjë”, tha Elsa. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *