Ja si të k υρtoni që një f emër ka neυojë për …ks? Po ju tregoj sh eηjαt që zbυΙojnë sε kretίn

Një një lidhje në ç ift se.ksi ka prioritet. Rezultati i një jete aktive se.ksu ale është një bashkëjetesë e lumtur.

Edhe në qoftë se kemi kaluar një ditë të lodhshme dhe stre.suese, kur vjen fjala tek se.ksi nuk ka refuzim.

Ndryshe nga meshkujt, femrat janë ato të cilat japin shumë lehtë she njat që kanë kanë kohë pa bërë s.eks.

Jeni më pak social:..Një tjetër shenjë e cila tregon se një femër nuk ka kryer marr ëdhënie se.ksuale

është kur ajo nuk është shumë e ko.munikueshme dhe është e mb.yllur në vetvete.

Mungesa e gjumit:Mungesa e gjumit është një tjetër shenjë e mungesës s.ksuale për femrat.