LAJMI I FUNDIT: Shqiρtαri shεt g rυαn ρër 50 eυro…!!!

Një ngjarje e çuditshme është regjistruar ne Kosovë. Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti për Kri.me të Rënda, ka caktuar arre.stit

shtëpiak ndaj të pandehurit Q.A për shkak të dyshimit të bazuar se e ka dh.u.nuar se.k.sualisht një grua dhe më pas e ka dërguar atë në

Prizren tek një person tjetër i cili ka vazhduar ta dh.u.nojë.Në një komunikatë të Gjykatës Themelore bëhet e ditur e tërë ngjarja. 

“Gjatë muajve gusht – shtator 2012, në Banjë, Komuna Istog, në bashkëveprim me persona të tjerë ka tr.afikuar vik.timën A.S,

në atë mënyrë që pasi i pandehuri paraprakisht e strehon vik.timën në katin e dytë të furrës së tij dhe kryen me vik.timën marrëdhënie se.ksuale

pa vullnetin e saj për tre ditë, pastaj e thërret një person tjetër i cili e merr vi.ktimën me automjet dhe për këtë shërbim ia jep pesëdhjetë (50) euro, e i cili pastaj e dërgon viktimën në

Prizren dhe kryen marrëd/hënie se.ksuale pa dëshirën e saj’, theksohet në komunikatë.

Gjykata bën të ditur se në këtë çështje juridiko penale, ka caktuar disa herë shqyrtim gjyqësor ku të bashkëpandehurit të tjerë kanë ardhur rregullisht,

mirëpo i pandehuri Q.A nuk ka ardhur asnjëherë me arsyetim se i njëjti gjendet në botën e jashtme andaj, gjykata për të njëjtin ka lëshuar urdhëresë për sjelljen e tij në gjykatë. Pastaj ka lëshuar leter rreshtim vendor,

si dhe letër rreshtim ndërkombëtar, me ç ‘rast me datë 14.08.2019, i njëjti nga pjesëtarët e Stacionit Policor në Pejë është sjellë në gjykatë sipas letër rreshtimit ndërkombëtar dhe ndaj tij është caktuar masa e arrestit shtëpiak në kohëzgjatje prej një (1) muaji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *