Më thuaj sa υj. eç je, të të them se cili ρoz icίon në sh.trαt është ideαΙi për ty…

Ashtu si vera e ku qe, disa gjëra bëhen më të mira me kalimin e moshës. Edhe pse nuk mund të keni të njëjtën performancë sek suale si në moshën 20 vjeç are, apo nuk mund të bëni të njëjtat aventura ‘rom antike’, të par rezikshme,

kjo nuk do të thotë se me kalimin e moshës duhet të lini pas dore këtë aspekt të rën dësishëm.Terapistët fi zikë shpjegojnë në këtë artikull për “Prevention”, se sipas moshës ju mund të zgjidhni edhe poz icionet më të mira të se ksit.

Të 30-tat:Rreth 25% e grave shtat zëna përjetojnë dh imbje rreth legenit tyre dhe rreth 8% e tyre u vazhdon ky problem edhe 2 vjet pas shta tzënisë, në Mbretërinë e Bashkuar, sipas studimeve të fundit. Isa Herrera, një tera pist fi zik në Nju Jork, shpjegon se si rezultat, shumë gra rreth të 30-tave kanë dhimbje

kur provojnë pozi cione të caktuara sek suale. Për të shm angur këtë dhimbje, Herrera rekomandon këtë pozicion, shkruan Shije. “Me duart dhe gjunjët në dys heme apo shtrat, ju mbani zonën e le genit në pozicion neutral”, – shpjegon ajo.

Gjithashtu, Herrera rekomandon një pozicion “spooning”, ose të shtriheni krah për krah me partnerin tuaj, ose përballë njëri-tjetrit, ose në të njëjtin drejtim. Kjo është një përvojë shumë e mirë e provuar nga nënat e reja, pasi lejon një grua të kontrollojë shpejtësinë dhe thellësinë e penetrimit.

Të 40-tat:Rastet e dhimbjeve të nervit shiatik, dhimbjeve të shpinës kanë tendencë të shfaqen më së shumti pas moshës 30-vjeçare dhe 40 vjeçare, sipas Akademisë Amerikane të Kirurgëve Ortopedike.

Të dy poz icionet e mësipërme janë të mira për ju, edhe sipas Natalie Sidorkewicz, një studiuese e Universitetit të Kanadasë që ka pu blikuar një studim mbi këtë temë në vitin 2014. Por nëse ju ndjeheni më shumë ‘ave ntureske Herrera reko mandon pozicionin “rev erse cow girl”, ose “fla tiron”.

“Shtr ihuni pë rmbys, me gjunjët e mbështetura dhe pjesën e pasme pak më të ngr itur, me një jastëk nën gjoks për mbës htetje. “Kjo e mban shpinën tuaj neutral dhe do t’ju ndihmojë të shmangni dhimbjet”, thotë Herrera.

Të 50-tat:Gjatë men opauzës, rënia e estrogjenit mund ta bëjë sek sin më të dhim bshëm. Ju gjithashtu mund të keni më shumë gjasa për të zhvilluar “prolapsi të legenit”, që ndodh kur një organ si fshi këza juaj ndryshon nga pozic ioni normal dhe shtyn kundër vag inës”, shpjegon Herrera.

Pro voni një poz icion ulur ku ju jeni përballë me partnerin tuaj dhe uluni në prehrin e tij. Një tjetër alternativë është që të shtriheni në shpinë me një jastëk nën brinjë dhe kof shët të hapen deri te le geni, për ta bërë më të lehtë pen etrimin.