Kjo është e r. eja që i SHlTl υίrg ërίηë deρυtetit të njohur

Kjo është vajza e cila pre ten don se ka fituar 1.3 mi lion duke shi tur virg jërinë e saj tek në deputet i cili thuhet se është rreth 50 vjeç.

Ajo ka tre guar se këto para do t’i pë rdorë për të nisur një bi znes të saj.

Ajo beson se mun dësia e shi tjes së mar rëdhënies së saj të parë sek suale është “një hap i rën dësishëm drejt emanc ipimit”.

Në një video, Lia sqa roi se ajo ka ndë rmarrë këtë hap për të nisur ka rrierën e saj të pas urive të pat undshme.