Arsγeja ρërse disa f. emra nuk e arrijηë k ënaqësίnë në sh. trαt

Janë të shumta femrat të cilat kanë vësh.tirësi në arritjen e or.gaz.mës.

Për këtë ka disa arsye të cilat ndikojnë, mirëpo ka edhe disa sek.rete të cilat bëjnë që të kalojë ky shq.etësim.

Një nga ars.yet se përse femrat nuk mund ta arrijnë org.azm.ën, është për sh kak të poz.icio.nimit të kli.torit. Sipas një studimi të kr.yer nga

Universiteti i Indianës, thuhet se kli.tori është i vendosur në po.z.icione të ndryshme nga çdo or gan fem ëror.

E rë.ndësishme për një përmirësim të kësaj gje.ndje, është pa.raloja me partnerin.

Një tjetër mënyrë për një org.az.ëm të sigurt është edhe po.zici.oni kur femra është sipër partnerit, duke fituar kështu kontrollin.

Gjithashtu edhe se.ksi oral është çelësi për një jetë sek.su.ale të kë.naqshme për të dy partnerët, e në rastin kon.kret për femrat.