EMRAT e shoqërive tregtare dhe pasurive të SEKUESTRUARA në emër të Kristian e Drilona Boçit si dhe 5 të tjerëve!

Prokuroria e Tiranë ka sekuestruar 50 milionë euro pasuri të biznesmenit Kristian Boçi, të dënuarit për trafik droge E.A, si edhe 5 personave të tjerë që dyshohet se pastronin paratë në kompani të krijuara në vendin tonë.

Mes pasurive të sekuestruara janë 14 shoqëri tregtare, pasi institucioni i drejtësisë ka dyshime se janë pastruar paratë e drogës.

Sekuestro u janë vendosur kompanive ‘Hec Zall Xhuxhë’ dhe ‘MAK-08’, si edhe të firmave të Vladimir Avramit.

Sipas organit hetues, kompanitë ishin në pronësi të familjarëve të Kristian Boçit, ndërkohë E.A rezulton se ka kryer dënimin për drogë në Belgjikë në kuadër të një grupi kriminal.

Me vendimin nr. 3931 regj. themeltar, datë 27.06.2024, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka vendosur:

Ne sekuestro pasurite e shoqerisie “Fidalba” shpk me administrator E.A

Vendosjen e masës së sigurimit pasuror “Sekuestro preventive” tek pasuritë e shoqërisë “Fidalba” shpk, si më poshtë:

-Pasuria e llojit “Are”, nr. 264/36, ZK 339, me sipërfaqe totale 820 m2, me adresë Fshati Vrinë;

-Pasuria e llojit “ndërtesë”, nr. 264/40/ND 2, ZK 339, vol. 22, fq. 81, me nr. Regjistrimi 00006769 datë 15.07.2021;

-Pasuria e llojit “ndërtesë”, me nr. pasurie 264/40ND1, ZK 339, sip. totale 2,300 m2 me adresë Fshati Vrinë, me nr. regjistrimi 6769, datë 15.07.2021

-Pasuria me nr. regjistrimi 00006769, datë 15.07.2021, me nr. 264/33, v. 14, fq. 119 264/32, v. 14, fq 118, mbi të cilën ndodhet pasuria me nr. 264/40ND1, ZK 339; Pasuria e llojit “ndërtesë”, me nr. pasurie 264/40ND1, sip. totale 276 m2, me adresë Fshati Vrinë, në pronësi të shoqërisë “Fidalba”, regjistruar me nr. 6769, datë 15.07.2021;

-Pasuria me nr. regjistrimi 00006769, datë 15.07.2021 e llojit “truall” nr. 264/36, v. 14, fq. 141, mbi të cilën ndodhet pasuria e llojit “ndërtesë”;

-Pasuria e llojit “are”, me nr. pasurie 264/33, sip. totale 4,900 m2, me adresë: Fshati Vrinë, me nr. regjistrimi 1555, datë 23.05.2010;

-Pasuria e llojit “ndërtesë”, 264/40/ND1, vol. 22, fq. 80, me nr. regjistrimi 00006769, datë 15.07.2021.

Ne sekuestro pasurite e Marisa Nitos

Vendosjen e masës së sigurimit pasuror “Sekuestro preventive” tek shoqëritë tregtare të regjistruara në emër të shtetases Marisa Nito, Vladimir Avrami, 

Shoqëria “Dada Clean” shpk, me NIPT M21912035D, e regjistruar në datë 12.7.2022, në të cilën shtetasja Marisa Nito zotëron 100% të kapitalit themeltar me vlerën 100,000 lekë;

Shoqëria “Sapientia” shpk, me NIPT L82315006R, e regjistruar në datë 15.11.2018, në të cilën shtetasja Marisa Nito, zotëron 70% të kuotave të kapitalit themeltar në vlerën 70,000 lekë dhe është Administratore e kësaj shoqërie.

Vendosjen e masës së sigurimit pasuror “Sekuestro preventive” tek shoqëritë tregtare të gjistruara në emër të shtetasit Vladimir Avrami, si më poshtë:

a. Shoqëria “EUROPA BUILDING” shpk, me NIPT K31728004B.

Vendosjen e masës së sigurimit pasuror “Sekuestro preventive” tek shoqëritë tregtare të regjistruara në emër të shtetasit Kristian Boçi, si më poshtë:

Shoqeria “Mak-08” shpk, me NIPT K81313013K, me kapital themeltar të shoqërisë në shumën 117,000,000 lekë dhe administrator të shoqërisë shtetasin Kristian Boçi.

Shoqëria “Dizi” shpk, themeluar në datë 13.02.2015, me NIPT L51413015E, me Administrator të shoqërisë shtetasin Vlash Bushpepa.

Shoqeria “Gloris Construction” shpk me ortak të saj shtetasin Ender Boçi, zotërues i 5% të kuotave të kapitalit themeltar dhe shoqërinë “Mak-08” shpk, zotërues i 50% të kuotave të kapitalit themeltar.·

Shoqeria “Hec Zall Xhuxhë” shpk, me NIPT L322010370, administrator i të cilës është shtetasi Ender Boçi, zotërues i 100% të kuotave të kapitalit është shoqëria “Gloris Construction” shpk, me NIPT K81629013H.

Shoqëria “Chriss” shpk, me NIPT L64828201C, administratori i të cilës është shtetasi Artur Boçi, zotëruese e 100% të kuotave të kapitalit është shoqëria “Dizi” shpk, me NIPT L51413015E.

Vendosjen e masës së sigurimit pasuror “Sekuestro preventive” tek pasuritë e regjistruara ë emër të shtetasit Kristian Boçi, si më poshtë:

Pasuria e llojit “Njësi”, nr. 1/357-N13/2, sip 35.4 m2, ZK 8270, adresa: “Muhamet Gjollesha”, Tiranë, në pronësi të Kristian Boçi, me çmim të blerjes 9,300,000 Lekë;

• Pasuria e llojit “Njësi”, nr. 5/326-N2, vol. 36, fq. 29, ZK. 8270, sip. 189.7 m2, adresa: rruga “Dora D’Istria”, Tiranë, në pronësi të Kristian Boçi, sipas Kontratë Shitje nr. 785 rep., nr. 276 kol., datë 27.02.2017, me çmim i blerjes 600,000 Euro;

Pasuria e llojit “Dyqan”, me sipërfaqe 222 m2, të ndodhur në Blv. “Zhan D’Ark”, në pallatet e shoqërisë “Gora” shpk, ambienti me nr. 2, kulla nr. 3, e përfituar nga shtetasja Elona Goxhaj sipas kontratës të lidhur me shoqërinë nr. 1541/709, rep./kol., datë 05.12.2007 dhe transferuar të drejtat sipas Akt-Marrëveshjes nr. 5640/1771 rep./kol., datë 30.12.2010 kundrejt vlerës prej 200,000 euro.  Pala blerëse nuk do të kryejë pagesë, pasi pala shitëse ka përfituar nga pala blerëse sipas kontratës nr. 2284/1590, rep./kol., datë 04.05.2009 pasurinë me sipërfaqe totale prej 400 m2 tokë arë, me nr. pasurie 13/39, zk. 3266, si dhe një vilë 4- katëshe të ndodhur mbi këtë pasuri, të ndodhur në Sauk, Tiranë kundrejt vlerës 600,000 euro. Pala blerëse, shtetasja Elona Goxhaj ka likuiduar shumën cash 200,000 euro dhe 200,000 euro të tjera do të paguhen duke u këmbyer me njësinë me sipërfaqe 222 m2. (21.12.2021) me palë porositëse dhe sipërmarrës shoqërinë “Merkaj – 3” shpk në Kompleksin “Mandarine Drive”, me çmim blerje 480,000 euro.

Llogarite bankare te sekuestruara

Vendosja e masës së sigurimit pasuror “Sekuestro preventive” ndaj llogarive bankare të subjekteve, pranë bankave të nivelit të dytë si më poshtë:

•Marisa Nito, Kristian Boçi, Drilona Boçi, Ender Boçi,Eliverta Boçi, Vladimir Avrami.

Shoqërisë “ALFEMET” shpk, me NIPT L51801502B;

Shoqërisë “FERRO CHROME HOLDING” shpk, me NIPT L51621504T; Shoqërisë “FIDALBA” shpk, me NIPT L01718023B;

Shoqërisë “RAMETAL” shpk, me NIPT L41517502C; • Shoqërisë “TRITAL” shpk, me NIPT K91729002T; Shoqërisë “VENTUS” shpk, me NIPT L82212033T;

Shoqërisë “METAL ALBANIA 2014” shpk, me NIPT L01908004U;

Shoqërisë “METAL FORM” shpk, me NIPT M12122501H;

Shoqërisë “MAK-08” shpk, me NIPT K81313013K;

Shoqërisë “HEC ZALLE XHUXHE” shpk, me NIPT L322010370;

Shoqërisë “DIZI” shpk, me NIPT L51413015E;

Shoqërisë “GLORIS CONSTRUCTION” shpk, me NIPT K81629013H;

Shoqërisë “DADA CLEAN” shpk, me NIPT M21912035D;

Shoqërisë “CHRISS” shpk, me NIPT L64828201C.

Caktimin e një Administratori nga Agjencia e Administrimit të Pronave të Sekuestruara dhe Konfiskuara.