FUNDl i bοtës? Ja çfαrë thotë BlBLA për FEΝOMENlN që ρritet të ndοdhë së shρejti

Fenomeni i parë hënor i vitit do të kombinojë tre ngjarje të ndryshme

– një Superhënë, një Eklips hënor dhe një Moon Wolf. Një eklips hënor, ose hëna e gj akut, shpesh është subjekt i magjepsjes për shumë teoricienë konspirativë dhe njerëz fetarë.

Hëna e gj akut është një ngjarje relativisht e zakonshme që ndodh çdo një deri në tre vjet. 

Sidoqoftë, entuziastët e qiellit do të duan ta kapin këtë sepse tjetra nuk do të ndodhë deri më 26 maj 2023. Pavarësisht se kjo është një dukuri e rregullt, shumë kultura dhe fe gjatë historisë janë përpjekur të paraqesin bindjen se hëna e gj akut është një shenjë e apokaIipsit afërt.

Disa besimtarë besojnë në profecinë e hënës së gj akut – besimi i eklipsit hënor është një shenjë e “kohës së fundit”. Çfarë thotë Bibla për Hënën e Gj akut?

 Bibla nuk përdor në të vërtetë shprehjen “hëna e gj akut”, por ka përmendje të rëndësishme të hënës që ndryshon ngjyrën. Përmendja e parë dhe e vetme në

Dhiatën e Vjetër është në librin e Joelit dhe parashikon një ng;jarje apokaIiptike që do t’i ndajë besimtarët nga jobesimtarët.

Ai thotë: «Dielli do të shndërrohet në terr dhe hëna në gj ak, para se të vijë dita e madhe dhe e tme rrshme e Zotit.»

(Joeli 2:31) Një pasazh tjetër i ngjashëm shfaqet në Dhiatën e Re, në Veprat dhe Zbulesat.

Ai thotë: «Dielli do të shndërrohet në errësirë ??dhe hëna në gj ak para se të vijë dita e madhe dhe e dukshme e Zotit.» (Veprat 2:20)

Për shumë njerëz nocioni i fu;ndit të botës është afër pas një eklips hënor. Megjithatë, ka disa dëshmi se Hëna e Gja;kut mund të ndikojë në disa gjëra në Tokë. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *