Pensionet për ata që kanë punuar në ish-kooperativat bujqësore, kushtet për të fituar vitet e punës që s’figurojnë në regjistra! Zgjidhja që jep ligji

Të gjithë ata që kanë punuar në ish-kooperativat bujqësore, por nuk e kanë të dokumentuar, nuk do të kenë më nevojë të përplasen dyerve të gjykatave me qëllim për të njohur vitet e punës.

Jo të gjithë e dinë ekzistencën e një ligji të miratuar “Për njohjen si periudhë sigurimi për efekt përfitimi nga sigurimet shoqërore të kohës s punësimit në ish-kooperativat bujqësore”, i cili i merr të mirëqena vitet që nuk figurojnë në regjistër apo edhe kur ky i fundit mungon (pas shkatërrimit në -97-ën), por me disa kushte.

KUSHTET

Jo kushdo mund të përdorë ligjin që pritet të marrë “OK” së shpejti në Kuvend, për të fituar vite pune, pa meritë. Duke qenë se në komunizëm njerëzit dilnin në punë fill pas përfundimit të arsimit të detyruar, ajo do të merret si kufi minimal moshor, por jo përpara datës së krijimit të kooperativave. Ndërsa kufi maksimal për njohjen e viteve të punës për qëllim pensioni do të merret ligji 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”. Ka një procedurë të caktuar përpara se të quhet njohja e kontributeve për vitet që kërkohen. Personi që kërkon të njohë vite pune që nuk figurojnë në regjistër, duhet të vërtetojnë më parë, që, për periudhën e caktuar ka qenë banor i një territori ku ka pasur kooperativë bujqësore. Po ashtu, ISSH duhet të sigurohet se ai që kërkon të dalë në pension për kohën që pretendon se ka punuar, nuk ka qenë në burg apo s’ka përfituar pension të plotë invaliditeti.

“Njohja e periudhës së sigurimit për efekt përfitimi nga sigurimet shoqërore në varësi të periudhës së deklaruar nga vetë personat kërkues, bëhet respektivisht me ditë, muaj apo vite të plota pune, vetëm kur vërtetohet se gjatë periudhës së deklaruar përfituesi: nuk ka qenë duke vuajtur dënimin me heqje lirie; nuk ka qenë përfitues i pensionit të invaliditetit të plotë; ka qenë banor i territorit në të cilin ka shtrirë aktivitetin e saj ishKooperativa Bujqësore”, citohet në relacion. Janë këto tri kushte që “nxjerrin zbuluar” ata që kërkojnë të përfitojnë në kurriz të ligjit, i cili përcakton gjithashtu se për çdo deklarim të rremë, do të bëhet ndjekje penale. Vlen të përmendin po ashtu që ky ligj, në momentin që do të miratohet, nuk ka fuqi prapavepruese.

“Periudhat e sigurimit të njohura në ishkooperativat bujqësore kanë efekt për përfitime që nuk janë caktuar deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji”, citohet në nenin 5 të dokumentit të dorëzuar në kuvend. Ligji vlen jo për të gjitha ish-kooperativat, por vetëm për ato për të cilat nuk disponohet dokumenti i plotë i vjetërsisë në punë. Me të marrë miratimin, brenda një muaji, Këshilli i Ministrave duhet të përpilojë dhe bëjë publike listën.

PJESË NGA LIGJI PERIUDHA E SIGURIMIT DHE KUSHTET E NJOHJES SE SAJ PËR EFEKT PËRFITIMI

1. Njihet si periudha e sigurimit për efekt përfitimi nga sigurimet shoqërore koha e punësimit në ishkooperativat bujqësore, nga mosha për punë në kooperativat bujqësore e përcaktuar në legjislacionin e kohës, por jo më herët se viti i krijimit të kooperativës bujqësore, deri në hyrjen në fuqi të ligjit nr. 7501, date 19. 7 .1991 “Për tokën”.

2. Njohja e periudhës së sigurimit për efekt përfitimi nga sigurimet shoqërore sipas paragrafit të parë, të këtij neni, në varësi të periudhës së deklaruar nga vetë personat kërkues, bëhet respektivisht me muaj apo vite të plota pune, vetëm kur vërtetohet se gjatë periudhës së deklaruar:

a) nuk ka qenë duke vuajtur dënimin me heqje lirie;

b) nuk ka qenë përfitues i pensionit të invaliditetit të plotë;

c) ka qenë banor i territorit në të cilin ka shtrirë aktivitetin e saj ish-Kooperativa Bujqësore.

DEKLARIMI I RREMË

Deklarimi i rremë i kohës së punësimit pranë ishkooperativave bujqësore nga personat kërkues përben vepër penale dhe dënohet sipas legjislacionit në fuqi. Periudhat e sigurimit të njohura në ish-kooperativat bujqësore sipas nenit 2, kane efekt për përfitime që nuk janë caktuar deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 1 muaji nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratoje listën e ish-kooperativave bujqësore për cilat nuk disponohet dokumentacioni i vjetërsisë në punë.