ZbυΙοhet arsγejα pse shumë f emrααe u ρëΙqen ky υeρrim i “ρ ίstë” gjatë m arrëd hënίes

Shup laka by thëve ndodh spon tanisht gjatë mar rëdhënies, është shumë e këna qshme.

Por si ka mundësi që pëlqehet kaq shumë?Shpjegimet janë të shumta, dhe disa prej tyre i kanë rrënjët në shkencë. 

“Journal of Neuroscience”, për shembull, ka vënë në dukje se si dh imbja dhe kënaq ësia kanë si emërues të tyre të përbashkët dop aminën, një lëndë kimike që prod hohet në përgjigje të dy sti mujve.

Në anën tjetër, një shu plakë në të pasme mund të ndihmojë për ta bërë ma rrëdhënie më inte nsive dhe të këndshme,

sepse sjell një fl uks në rritje të gjakut në zonën e të pas meve, shumë afër me atë të orga neve gjen itale, duke rritur eks itimin.

Nga pik ëpamja psi kologjike, megjithatë, “spa nking” ka të bëjë edhe me din amikën e dorëzimit dhe të domi nimit,

duke e bërë inti mitetin më intr iguese. Përveç duarve, ekzi ston një gamë e gjerë lodrash

sek***le për të k ryer këtë praktikë, si për shembull, kamx hikët e butë prej lëkure.

Për këto arsye, “sp anking” mund të jetë e kënaqshme në të njëjtën masë si për burrat, ashtu dhe për gratë.

Gjëja e rën dësishme është që, për të dy, të ketë besim, re spekt dhe pëlqim rec iprok.

Në praninë e këtyre elementeve, edhe një god itje e mirë në të pasme mund të japë shumë kën aqësi në dhomën e gjumit